Solstrålebøger

Vi har nu udgivet i alt 48 niveaudelte Solstrålebøger fordelt på 6 trin. Vi har udgivet 8 titler til hvert trin.

Bøgerne henvender sig primært til de 5-8-årige og kan derfor anvendes i dagtilbud, i børnehaveklasser, som frilæsning i 1. og 2. klasse samt  i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning.

Til bøgerne på trin 1 og 2 er udarbejdet meget detaljerede læseguider til inspiration i arbejdet med bøgerne sammen med

• børn i dagtilbud
• elever i børnehaveklassen
• elever med dansk som andetsprog

Til bøgerne på trin 3 -6 er udarbejdet én mindre omfattende guide til hver bog, idet vi går ud fra, at detaljerede guider nu ikke længere er nødvendige.

Bøgerne til trin 1 har som regel kun en linje på hver side. Der er en fast sætningsstruktur, hvor kun et eller to ord udskiftes på hver side. Undtaget dog den allersidste side, hvor bogens pointe kommer frem.

Bøgerne til trin 2 har som regel to linjer på hver side. Også her er der fast sætningsstrukturer med udskiftning af to eller tre ord pr. side – igen er sidste side en undtagelse.

I bøgerne til trin 3 kommer der nu endnu flere ord og flere sætninger på hver side, og de faste sætningsstrukturer opløses langsomt. Bogens billeder bringes heller ikke længere kun på højre side, og så er teksterne egnet til at lære om anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn.

trin 4 begynder teksterne får nu mere karakter af at være ”rigtige” bøger. De faste sætningsstrukturer reduceres yderligere, og opmærksomheden kan nu rettes generelt mod tegn i teksten og talebobler i illustrationer. Desuden begynder stedordene at indgå i stadig højere grad.

trin 5 skal de begyndende lydstrategier for alvor i spil. I næsten alle ordene er begyndelseslyden identisk med bogstavets standardlyd, så eleverne kan begynde at anvende deres lydstrategier, når de møder ukendte ord. Både navne og stedord indgår i højere grad. LET-tallet på dette trin er 8-10.

trin 6 kommer de begyndende lydstrategier yderligere i spil. Igen er begyndelseslyden i næsten alle ordene identisk med bogstavets standardlyd. Både navne og stedord indgår i højere grad i teksterne, og der er rig anledning til at blive fortrolig med en stor del af de 120 ord. LET-tallet på dette trin er 10-12.

Indhold

Bøgerne indeholder mundrette tekster, med en sammenhængende handling: de har både en begyndelse og en slutning. Temaerne er kendte for de 5-8-årige børn, og de kan give anledning til mange samtaler. Der er både fiktive og ikke fiktive bøger.

Bøgerne på trin 1 og 2  er bygget op af gentagne sætningsstrukturer og kun 3-8 ord pr. side. Sætninger er korte og forudsigelige med illustrationer, som understøtter og matcher teksten. Der er en illustration til hver tekstside. På trin 3 og 4 opløses den gentagne sætningsstruktur gradvis, og opmærksomheden kan med fordel rettes mod  tekstens tegn. Der er stadig en illustration til støtte for tekstforståelsen til hver tekstside. På trin 5 og 6 skal lydstrategierne mere i spil ved mødet med ukendte ord, og der fokuseres på kendskab til de højfrekvente ord (de 120 ord) i kontekst. Navne og stedord indgår i stigende grad i teksterne,

Kompetenceområder

Fra forskningen ved vi, at der er fem kompetenceområder, som alle skal medinddrages i den balancerede begynderlæseundervisning:

 • Sproglig opmærksomhed
  hvor fokus flyttes fra sprogets indhold til sprogets form, og hvor barnet udvikler færdigheder i at høre, identificere og manipulere med lydene (fonemerne) i det talte sprog.
 • Fonologisk opmærksomhed
  hvor barnet lære at forstå sammenhængen med de skrevne bogstaver (grafemerne) og lydene (fonemerne).
 • Ordforråd
  hvor barnets viden om og kendskab til ord og ordenes betydning udvikles. Det gælder både indholdsord og hyppigt forekommende ord.
 • Forståelse
  hvor barnets forhåndskendskab til såvel tema, ord som genre inddrages for at skabe mening i teksten.
 • Automatisering
  hvor barnets færdigheder i at læse flydende med både præcision og intonation understøttes.

At arbejde med bøgerne

indersiden af bøgernes omslag er der ideer til arbejdet med disse fem områder. Men man kan ikke nå det hele hver gang. Det er nødvendigt med en prioritering.

Læseguider trin 1-2

I de læseguider, som vi har udarbejdet til trin 1 og 2, er der ideer til, hvordan der kan prioriteres og arbejdes med den enkelte bog i forhold til forskellige målgrupper: børn i dagtilbud, elever i børnehaveklassen og elever med dansk som andetsprog. Bøgerne er også anvendelige i den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning i 1. og 2. klasse. Her kan oversigten i bogen være inspirationskilde til tilrettelæggelse af undervisningen. Læseguiderne er meget detaljerede med henblik på at give den voksne så meget hjælp med på vejen som muligt. Vi forestiller os ikke, at guiderne følges slavisk, men at de inspirerer og hjælper til at komme godt i gang med den balancerede læseundervisning fra starten.

Læseguider trin 3-6

I de læseguider vi har udarbejdet til trin 3-6 går vi ud fra, at principper og grundtanker bag den balancerede læseundervisning er kendt og indarbejdet. Læseguiderne er derfor ikke længere så detaljerede. De fem kompetenceområder er stadig grundstenen i undervisningen. I læseguiderne er ideer til valg af fokusområder beskrevet, og der er ideer til, hvordan der kan arbejdes med bogen i klassen og derhjemme.

Aktivitetsark til trin 5-6

Til bøgerne på trin 5-6 har vi udarbejdet aktivitetsark med opgaver i ordgenkendelse, skrivning og tekstforståelse. Desuden er udvalgt en sætning, som kan klippes op til puslehistorie, der kan supplere undervisningen i syntaks.